Voorwaarden

Algemene voorwaarden Bed and Breakfast Maryland

Wij heten u van harte welkom in B&B Maryland en wij verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden:

1. Algemeen:

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van B&B Maryland – Kuijperlaan 7 - 5725 BL HEUSDEN GEM ASTEN. 1.2 Met het aangaan van een reservering worden deze Algemene Voorwaarden van kracht. 1.3 Marij van den Eerenbeemt is de eigenaar en beheerder van B&B Maryland, verder overwegend aangeduid als eigenaar. 1.4 Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben. 1.5 Gasten dienen de instructies van de eigenaar op te volgen. 1.6 De eigenaar kan gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot B&B Maryland ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten. 1.7 De administratie van de eigenaar is bepalend bij een onderling meningsverschil tenzij de gasten het tegendeel kunnen bewijzen. 1.8 Gasten van B&B Maryland dienen zich te houden aan het onderstaande huishoudelijk reglement

2. Tarieven:

2.1 De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming, BTW en toeristenbelasting. 2.2 De tarieven zijn exclusief de kosten van een annulerings- en reisverzekering. 2.3 De tarieven van de B&B zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. 2.4 De tarieven vindt u terug op de website van B&B Maryland

3. Reservering en bevestiging

3.1 Een overeenkomst tussen de B&B en de gast komt tot stand door bevestiging van een mondelinge, schriftelijke of elektronische (internet/email) boeking van een accommodatie uit het actuele aanbod van de B&B. 3.2. Na boeking ontvangt de gast per email een bevestiging van de boeking die als bewijs van de overeenkomst dient. Indien er geen email adres door gast kan worden overhandigd is er slechts een mondeling afgesloten overeenkomst. 3.3 Na ontvangst van het reserveringsverzoek stuurt B&B Maryland een bevestiging (mits plaats beschikbaar). Daarna is de reservering definitief. 3.4 Voor het reserveren van een verblijf in B&B Maryland worden geen extra reserveringskosten in rekening gebracht.

4. Betaling

4.1 De verblijfskosten dienen uiterlijk twee weken voor aankomst te worden voldaan per bank. 4.2 Indien u minder dan twee weken voor aankomst reserveert dient u de verblijfskosten per omgaande per bank aan ons te voldoen. 4.3 De kosten dienen te worden overgemaakt naar bankrekeningnr. XXX t.n.v. B&B Maryland te Heusden o.v.v. het factuurnummer. 4.3 Indien u ervoor kiest contant te betalen kunt u de kosten bij aankomst contant voldoen

5. Annulering

5.1 Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane reservering na te komen, dient u dit z.s.m. bij de eigenaar te melden zodat de vrijgevallen B&B kamers alsnog aan derden kunnen worden aangeboden. 5.2 Tot 4 weken voor ingangsdatum is de annulering kosteloos. Bij annulering binnen 4 weken voor de ingangsdatum is 100% van het bedrag verschuldigd. 5.3 Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag (indien van toepassing) dient de annulering schriftelijk (per e-mail of post) te worden doorgegeven aan B&B Maryland.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Alle risico’s m.b.t. een verblijf in B&B Maryland zijn voor rekening van de gasten. 6.2 De eigenaar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit het verblijf in B&B Maryland. 6.3 Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende zaken van de eigenaar dienen door de gasten onmiddellijk te worden gemeld en te worden vergoed. 6.4 De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten. 6.5 Bij verlies van sleutels van de B&B worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast(en) in rekening gebracht. 7. Overmacht In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de B&B gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden.. 8. Privacy De B&B zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Bed and Breakfast Maryland:

Aankomst en vertrek

Op de dag van aankomst kunt u vanaf 16.00 uur uw verblijf gebruiken. Op de dag van vertrek dient het verblijf om 11.00 uur vrij te zijn. Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden. Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

Ontbijt

Bij mooi weer bestaat de mogelijkheid om het ontbijt in de tuin te gebruiken.

Uw verblijf

Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 07.00 uur, dient te worden voorkomen. Gebruik door derden van het verblijf is niet toegestaan. Voertuigen kunnen geparkeerd worden op het eigen terrein van B&B Maryland, voor zover er ruimte is. De Bed & Breakfast dient schoon en netjes te worden gehouden. Afval dient in het vuilnisbakje te worden gedeponeerd. De E.H.B.O. doos bevindt zich op de overloop. Roken in B&B Maryland is niet toegestaan.

Wij wensen u een aangenaam verblijf!

Marij van den Eerenbeemt